Trusted Third Party Officer (TTPO) Services

Definitie

Het onder toezicht en vaststelling van een openbaar ambtenaar laten attesteren van (het gebruik van) elektronische documenten in het algemeen, en het elektronisch verkeer van documenten en data in het bijzonder, en hun opslag en archivering, door onder meer gebruik te maken van het IATIS (Identificatie, Authenticatie, Timestamping, Integriteit, Storage)-principe.

 


Het TrustO concept omvat de volledige documentenstroom, d.w.z. van papier naar digitaal en omgekeerd. Bovendien levert het op elk moment authenticiteit zowel op het niveau van het document als van de gebruiker.W
ettelijke basis

In België zijn het in principe de notarissen (1500) en de gerechtsdeurwaarders (548) die als openbaar ministerieel ambtenaar hun bevoegdheden kunnen gebruiken om als TTPOfficer op te treden.


Voor de gerechtsdeurwaarders wordt verwezen naar artikel 519 §1. van het Gerechtelijk Wetboek:

“Gerechtsdeurwaarders hebben taken waarvoor zij alleen bevoegd zijn en waarvoor zij ministerieplicht hebben. Deze taken zijn: ....2° het verrichten van vaststellingen, op verzoek van magistraten en op verzoek van particulieren, met betrekking tot zuiver materiële feiten, zonder enig advies uit te brengen omtrent de oorzaken en de gevolgen in feite of in rechte die daaruit zouden kunnen voortvloeien, evenals de vaststellingen die tot de wettelijke uitoefeningen van hun ambt behoren; deze vaststellingen zijn authentiek wat betreft de materiële feiten en gegevens die de gerechtsdeurwaarder zintuigelijk kan waarnemen.”


Materiële vaststellingen van feiten (dus ook digitale feiten) zijn een activiteit van een gerechtsdeurwaarder in zijn dagelijkse werkzaamheden. In het actuele digitale verkeer wordt een gerechtsdeurwaarder of een notaris reeds ingeschakeld bij online openbare verkopingen van roerende en onroerende goederen.


In het TrustO concept wordt de openbaar ministerieel ambtenaar als onafhankelijke, derde partij (Trusted Third Party) dan ook verzocht een permanent (24/7) proces-verbaal van vaststelling  onder toepassing van het IATIS-principe te verzorgen.“Unique Proposition”

In het actuele digitale verkeer wordt geregeld beroep gedaan op een commerciële “trusted third party” (TTP) die als derde partij zekerheid moet bieden aan hetgeen wordt verzonden. Dergelijke TTP tekent dan met de opdrachtgever een overeenkomst om deze dienst te verzekeren. Daardoor wordt ze juridisch eerder als “concerned” party in plaats van als “third” party beschouwd. Ze heeft immers een contractuele relatie met de opdrachtgever of verzender.

Het TrustO concept daarentegen laat een onafhankelijke openbare ambtenaar als echte “trusted third party” optreden, zodat er een extra legale laag rond uw digitaal verkeer wordt geplaatst. Deze “wall of trust” levert de gebruiker een maximale beveiliging en waarborg en geeft hem bovendien een juridisch tegenstelbaar en dus afdwingbaar bewijs.
 | Zwartzustersstraat 29 | B-2000 Antwerpen - België | +32 (0)3 345 82 05 | Disclaimer |   

 

XANDO

zelfverdediging vrouwen